Marko Banović o AVATAR studiji

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj ima definisanje optimalne terapijske strategije za lečenje bolesnika sa asimptomatskom aortnom stenozom.

bg marko banovic

Šta je aortna stenoza?

Aortna stenoza predstavlja suženje aortnog zaliska koje dovodi do opstrukcije istiskivanju krvi iz leve komore u aortu tokom sistole. Normalna površina aortnog ušća je 2-3 cm2, kada ova površina postane manja od 2cm2 govorimo o aortnoj stenozi, a kada padne ispod 1cm2 govorimo o tesnoj aortnoj stenozi. Težina aortne stenoze direktno je proprcionalna površini aortnog ušća. Posledice aortne stenoze je smanjenje količina krvi koja se istisne u aortu tokom sistole, kao i opterećenje pritiskom leve komore što se manifestuje i kardinalnim simptomima, a to su nesvestica/gubitak svesti, gušenje i bol u grudima.

Da li se svaka aortna stenoza operiše?

Prema aktuelnim preporukama evropskog i američkog udruženja kardiologa operišu se (hirurški ili transkateterski) samo simptomatska aortna stenoza teškog stepena kao i asimptomatska aortna stenoza koja je udružena sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore. Može se operisati i aortna stenoza umerenog stepena ako se kod pacijenta u istom aktu planira još neka vrsta operativnog zahvata na srcu (na primer hirurška revaskularizacija miokarda).

Šta je Avatar trial?

Avatar studija je prva u svetu randomizovana studija koja se sprovodi kod asimptomatskih pacijenata sa tesnom aortnom stenozom i očuvanom sistolnom funkcijom leve komore. Studija je multicentrična/multinacionalna i sprovodi se u 8 centara u 7 Evropskih zemalja.

Na koja pitanja Avatar treba da odgovori?

Osnovno pitanje na koje Avatar studija treba da odgovori jeste da li hirurška zamena aortnog zaliska kod asimtpomatskih pacijenata sa tesnom aortnom stenozom donosi benefit u odnosu na praćenje pacijenata i operaciju nakon pojave simtoma. Očekujemo da će primarni rezultati studije biti gotovi do kraja 2020 godine.

 

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.