Dok zemlje širom sveta primenjuju socijalno distanciranje i samoizolaciju u borbi protiv pandemije COVID-19, telemedicina se pojavljuje kao neophodno sredstvo za povezivanje lekara i drugih zdravstvenih radnika sa pacijentima koji se bave hroničnim kardiovaskularnim bolestima.

U prethodnom periodu, povremeni dodatak brizi o sopstvenom zdravlju, virtuelne posete lekaru sada će zameniti rutinske posete kardiološkim ambulantama i klinikama i to na neodređeni period. Posete u bolničkim uslovima biće rezervisane za hitna stanja i one bolesti kod kojih je neophodan pregled lekara ili neka od naprednih snimanja. Srećom, kardiologija se posmatra kao idealna medicinska disciplina za razvijanje strukture zdravstvene informacione tehnologije za podršku pružanju virtuelne nege.

Šta je tačno telemedicina?

Telemedicina je širok pojam koji opisuje pružanje zdravstvene zaštite pacijentima virtuelnim putem, bilo da se radi o institucionalnom programu za video konferencije, komercijalnijoj aplikaciji poput FaceTime-a ili Skype-a ili jednostavno putem telefona.

Telemedicina je oblast medicine koja se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije, u situacijama kada zdravstveni radnik i pacijent, ili dva zdravstvena radnika, nisu na istoj lokaciji. Telemedicina uključuje siguran prenos medicinskih podataka i informacija putem teksta, zvuka, slika ili drugih oblika potrebnih za prevenciju, dijagnozu, lečenje i praćenje pacijenta.

Posebna grana telemedicine, poznata kao telekardiologija, ima za cilj da udaljenim putem uspostavi dijagnozu i lečenje srčanih bolesti u realnom vremenu - uključujući kongestivnu srčanu slabost, srčani zastoj i aritmije.

telekardiologija monitoring pacijenata

COVID-19 kao impuls za napredovanje telemedicine

Tokom početka COVID-19 epidemije u Kini, telemedicina se pokazala kao izuzetno korisna i tehnologija preko koje je obavljen značajan broj kardioloških konsultacija u slučajevima hroničnih kardiovaskularnih bolesti. Naravno, ovakav vid komunikacije i organizovanja zdravstva zahteva i postojanje odgovarajuće infrastrukture (u Kini su tom prilikom testirane i 5G mreže za potrebe telemedicine), obučenog kadra kao i tehnološki pismenog stanovništva koje je voljno da koristi napredne oblike telezdravstva.   

„Nova normalnost“

Unapređivanje mogućnosti i osnova za implementaciju telezdravstva već je dugo bio cilj mnogih koji su ukazivali na prednosti eliminacije putovanja (transfera) pacijenata do ordinacije i smanjena vremena provedenog sedeći u čekaonici. Međutim, do nedavno je prelazak na virtuelne posete bio spor proces. U 2019. godini samo 8% stanovnika SAD koristilo je telemedicinu prema studiji objavljenoj u Journal of American Medical Informatics Association.

Tokom pandemije COVID-19 taj procenat je eksponencijalno rastao. U istoj studiji, istraživači su primetili da su tokom perioda između 2. marta i 14. aprila 2020. godine, virtuelne konsultacije NYU Langone Health centru koje su mogle da se okarakterišu kao hitne ili urgentne porasle za 683%, a neurgentne virtuelne konsultacije za 4.345%, na dnevnom nivou. Tokom 6-nedeljnog perioda studije, obavljeno je 144.940 video poseta u kojima je učestvovalo 115.789 jedinstvenih pacijenata i 2.656 jedinstvenih pružalaca usluga. Od svih virtuelnih poseta, 56,2% hitnih konsultacija i 17,6% neurgentnih konsultacija bilo je vezano za COVID-19.

„Sve u svemu, rezultati odražavaju ono što može postati nova normalnost buduće zdravstvene zaštite, posebno tokom perioda izbijanja zaraznih bolesti i pandemija sličnih COVID-19. Sa masovnom mobilizacijom zdravstvenih radnika na različite telemedicinske platforme, težnja industrije godinama se ostvarila za nekoliko dana.“

kardiologija na daljinu

Digitalno zdravlje i telekardiologija

Treba znati da je segment koji se odnosi na primenu uređaja za nadzor i lečenje bolesti srca jedno od najnaprednijih i najrazvijenijih u različitim poljima medicine. Već postojeći okviri i mehanizmi za daljinsko prikupljanje i analizu podataka (razvijeni za potrebe elektrofiziologije, srčane insuficijencije, kardiološke rehabilitacije i, najnovije, u kardio-akušerstvu) pružaju kardiolozima značajnu prednost u smislu znanja i iskustva.

Uopšteno, vrednost i značaj digitalnog zdravlja i telemedicine najbolje se može opisati kao rešavanje tri važna područja lečenja:

  • Preventivna nega
  • Kontrola i lečenje hroničnih bolesti
  • Rano otkrivanje bolesti kod populacije pod visokim rizikom

Primene telekardiologije su opsežne i mogu se javiti pre, tokom i posle hospitalizacije, dajući joj moć da poveća pristup kardiovaskularnoj nezi ne samo u ruralnim regionima, već i u gradskim oblastima u kojima je problematična pristupačnost kardiološkoj službi. Ova vrsta praćenja i nadozora pacijenata čini negu pristupačnijom, povećavajući tako ukupni kvalitet zdravstvenog nadzora i poboljšavajući ishod.

 primene u telekardiologiji

Povezivanje bolnica

Telekardiologija, takođe, pomaže pacijentima u manjim seoskim bolnicama povezujući ih sa većim, specijalizovanijim centrima za negu ove kategorije bolesnika. Telekonsultacije i prenos ehokardiograma kao i drugi testovi omogućavaju lekarima opšte prakse da se u realnom vremenu povežu sa specijalistima za dijagnozu i lečenje srčanih bolesti.

U mnogim slučajevima, pacijent čak može biti hospitalizovan u svom matičnom mestu dok se preduzima lečenje od strane kardiologa koji se nalazi na udaljenom mestu. Specijalista ga prati putem opreme za elektronski nadzor i propisuje odgovarajuću intervenciju lekaru na licu mesta i medicinskim sestrama. Prenos ultrazvučnog snimka u realnom vremenu čak omogućava kardiolozima da izdaju naloge na koji način i koji segment srca je potrebno prikazati kako bi se utvrdila dijagnoza i definisalo lečenje (teledirigovanje). Kao rezultat, pacijenti mogu da ostanu u svojoj zajednici, umesto da putuju u najbližu kardiološku kliniku koji se, možda, nalazi kilometrima daleko.

 

Budućnost telemedicine

Telemedicina će nesumnjivo biti duboko integrisana u budućnost pružanja kardiovaskularne zdravstvene zaštite. Primena telekardiologije može smanjiti izgaranje lekara, anulirati hijerarhiju odnosa lekar-pacijent i omogućiti pacijentima da brže ispune svoje kardiovaskularne zdravstvene ciljeve. Bliži i prisniji monitoring, takođe, može poboljšati kontrolu i lečenje hroničnih srčanih bolesti i smanjiti stopu prijema u bolnicu, smanjujući tako ukupne troškove zdravstvene zaštite.

Dobro organizovana i dizajnirana ambulantna kardiološka zdravstvena zaštita koja se bazira na telemedicini, uključujući digitalno sticanje uvida u status zdravlja pacijenata i virtuelno pružanje nege na daljinu, od suštinske je važnosti za pružanje sigurne, visokokvalitetne sveobuhvatne kardiološke nege. Značaj je sada vidljiv više nego ikad. Kombinacija povremenih poseta lekaru i virtuelnog kontinuiranog nadzora i praćenja povećava dostupnost i efikasnost zdravstvene usluge, istovremeno smanjujući korišćenje bolničkih resursa i štedeći sopstvene resurse pacijenata. Što je najvažnije, u ovoj „novoj normalnosti“ u kojoj je naznačena potreba socijalnog distanciranja, telemedicina će pomoći da se redefiniše odnos lekara i pacijenta.

koncept telekardiologije

Izvor: tctMD, MGH

Pogledajte još…

 

 

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.